,  :
. /. 400 60
. /- /. 350 . 1
SOWASH
. /- /. 20 / . 7 1
- /. 70 / . 1,7 1
. / 5 56
- -
. 2 5 30
. /. 25 / . 4 1
- /. 215,2 / . 20 5, , : (c) , , email: kievhtm@mail.ru